มีหมายศาลฟ้องให้ชำระหนี้แทนลูกสาวที่เสียชีวิต

ในกรณีนี้ ทายาทของลูกสาวที่เสียชีวิตจะต้องดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบหมายศาล ว่าหมายศาลนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยดูจากรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อผู้ฟ้อง ผู้ถูกฟ้อง มูลหนี้ รายละเอียดการฟ้อง เป็นต้น
  2. ติดต่อทนายความ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับคดีและหาแนวทางในการต่อสู้คดี
  3. รวบรวมเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร เอกสารแสดงการเสียชีวิตของลูกสาว เป็นต้น
  4. ยื่นคำให้การแก้ฟ้อง ต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลกำหนด
  5. เข้าร่วมสืบพยาน ในชั้นศาล
  6. รอฟังคำพิพากษาของศาล

ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ทายาทชำระหนี้แทนลูกสาวที่เสียชีวิต ทายาทมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล โดยทายาทสามารถชำระหนี้ได้หลายวิธี เช่น ชำระเป็นเงินสด ชำระเป็นเช็ค ชำระเป็นทรัพย์สิน เป็นต้น

ข้อควรระวัง

ในกรณีที่ทายาทไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับคดี ศาลอาจสั่งให้ทายาทชำระหนี้โดยขาดนัดชำระหนี้ ซึ่งจะทำให้ทายาทต้องเสียค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

คำแนะนำเพิ่มเติม

หากทายาทเห็นว่าลูกสาวที่เสียชีวิตไม่มีหนี้สินใด ๆ เลย ทายาทสามารถยื่นคำคัดค้านการฟ้องต่อศาลได้ โดยทายาทจะต้องนำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อพิสูจน์ว่าลูกสาวที่เสียชีวิตไม่มีหนี้สินใด ๆ

ตัวอย่างพยานหลักฐานที่ทายาทสามารถนำมาแสดงต่อศาล เช่น

  • เอกสารแสดงการชำระหนี้ของลูกสาวที่เสียชีวิต เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น
  • เอกสารแสดงทรัพย์สินของลูกสาวที่เสียชีวิต เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนที่ดิน เป็นต้น
  • เอกสารแสดงรายได้ของลูกสาวที่เสียชีวิต เช่น ใบรับรองเงินเดือน เอกสารแสดงรายได้จากการลงทุน เป็นต้น

โดยทายาทจะต้องนำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลกำหนด

Share on: