รังวัดที่ดิน น.ส.3 เป็นโฉนด


รังวัดที่ดิน น.ส.3 เป็นโฉนด เป็นการออกโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) โดยกรมที่ดิน เป็นการออกโฉนดที่ดินแบบรูปแผนที่ โดยทำการรังวัดที่ดินใหม่ เพื่อตรวจสอบขนาดเนื้อที่และตำแหน่งที่ดินให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และผู้ยื่นคำขอรังวัดจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ตามระเบียบกรมที่ดิน

ขั้นตอนการรังวัดที่ดิน น.ส.3 เป็นโฉนด สามารถทำได้โดยดำเนินการดังนี้

 1. ยื่นคำขอรังวัด เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นคำขอรังวัดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยสามารถยื่นคำขอด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนได้
 2. ชำระค่าธรรมเนียมรังวัด เจ้าของที่ดินจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ตามระเบียบกรมที่ดิน
 3. รอการนัดหมายรังวัด เมื่อสำนักงานที่ดินได้รับคำขอรังวัดและค่าธรรมเนียมรังวัดแล้ว จะดำเนินการนัดหมายรังวัดที่ดินกับผู้ยื่นคำขอ
 4. ดำเนินการรังวัด ช่างรังวัดจะดำเนินการรังวัดที่ดินตามนัดหมาย โดยทำการปักหลักเขตที่ดินและสำรวจขนาดเนื้อที่และตำแหน่งที่ดิน
 5. ตรวจสอบผลการรังวัด เมื่อช่างรังวัดรังวัดที่ดินเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าของที่ดินจะต้องตรวจสอบผลการรังวัดว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้อง เจ้าของที่ดินจะต้องลงลายมือชื่อรับรองผลการรังวัด
 6. ยื่นคำขอออกโฉนด เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นคำขอออกโฉนดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยสามารถยื่นคำขอด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนได้
 7. ชำระค่าธรรมเนียมออกโฉนด เจ้าของที่ดินจะต้องชำระค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน ตามระเบียบกรมที่ดิน
 8. รับโฉนดที่ดิน หลังจากดำเนินการจดทะเบียนออกโฉนดแล้ว เจ้าของที่ดินจะได้รับโฉนดที่ดินใหม่จากสำนักงานที่ดิน

ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน

ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินคำนวณตามเนื้อที่ที่ดิน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินแปลงเดี่ยว คำนวณตามเนื้อที่ที่ดินจริง
 • ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินรวมแปลง คำนวณตามเนื้อที่ที่ดินรวม

นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่

 • ค่าหลักเขตที่ดิน
 • ค่าเดินสำรวจ
 • ค่าค่าตอบแทนให้แก่ช่างรังวัด

ระยะเวลาดำเนินการรังวัดที่ดิน

ระยะเวลาดำเนินการรังวัดที่ดิน ขึ้นอยู่กับขนาดเนื้อที่ที่ดินและจำนวนที่ดินที่ต้องการรังวัด โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน

เอกสารประกอบการรังวัดที่ดิน

เอกสารประกอบการรังวัดที่ดิน ได้แก่

 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ข้อควรระวังในการรังวัดที่ดิน น.ส.3 เป็นโฉนด

เจ้าของที่ดินควรตรวจสอบเอกสารประกอบการรังวัดที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน และควรตรวจสอบผลการรังวัดว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม เจ้าของที่ดินสามารถปรึกษากับทนายความหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินได้

Share on: