ลูกชายโดนรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายในโรงเรียน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 28th August, 2023 at 09:45 am

เด็กถูกเพื่อนหรือรุ่นพี่รุมกลั่นแกล้งในโรงเรียน สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ โดยกล่าวอ้างว่าเป็นการแกล้งหยอกล้อกันไม่ได้ เพราะไม่ได้สนุกทั้งสองฝ่าย

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 เด็กอายุยังไม่เกิน 10 ปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 เด็กอายุกว่า 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอำนาจที่จะดำเนินการ เช่น ว่ากล่าวตักเตือนเด็ก กำหนดสั่งให้พ่อแม่ดูแลลูกไม่ให้กระทำผิดอีก ส่งไปฝึกอบรม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ผู้ใดอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงของผู้นั้น ถ้าศาลเห็นว่าสมควรลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา 74 หรือถ้าเห็นสมควรลงโทษ ลดโทษความผิดลงกึ่งหนึ่ง

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ผู้ใดอายุตั้งเเต่ 18 ปี แต่ยังไม่เกิน 20 ปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ศาลอาจลดโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลง 1 ใน 3 ส่วน หรือลดโทษกึ่งหนึ่ง เป็นต้น

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) ประกอบมาตรา 3
ความผิดซึ่งได้กระทำต่อผู้เยาว์ ผู้แทนโดยชอบธรรมสามารถดำเนินการ แจ้งความแทนผู้เยาว์ ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ (ดูพฤติกรรมการแต่ละกรณี)

********************************

ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 75
มาตรา 76 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3 (1) มาตรา 5 (2)

Source: กระทรวงยุติธรรม https://www.moj.go.th/view/79682

Share on: