ลูกหนี้ทำสัญญาเงินกู้ เสียชีวิต


ในกรณีที่ลูกหนี้ทำสัญญาเงินกู้เสียชีวิต มีที่ดินจำนองเอาไว้ สิทธิในการบังคับชำระหนี้ของธนาคารจะตกทอดไปยังทายาทของลูกหนี้ หากทายาทไม่ชำระหนี้ สามารถฟ้องศาลเพื่อขอบังคับคดียึดทรัพย์จำนองคือที่ดิน อย่างไรก็ตาม ทายาทของลูกหนี้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินได้ ในกรณีที่ทายาทสามารถพิสูจน์ได้ว่าการขายทอดตลาดที่ดินจะทำให้ทายาทได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น ทายาทไม่สามารถหาที่อยู่อาศัยได้ ทายาทสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินได้

Share on: