สรรพากร แจ้งภาษีย้อนหลัง

หากถูกสรรพากรแจ้งภาษีย้อนหลัง แต่มีเงินไม่พอชำระ สามารถทำได้ดังนี้

  • ขอผ่อนชำระภาษี โดยผู้เสียภาษีสามารถยื่นคำขอผ่อนชำระภาษีต่อสรรพากร โดยสรรพากรจะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้เสียภาษี หากสรรพากรอนุมัติการผ่อนชำระภาษี ผู้เสียภาษีจะต้องชำระภาษีงวดแรกภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติการผ่อนชำระ จากนั้นจึงชำระภาษีงวดที่เหลือตามระยะเวลาที่สรรพากรกำหนด
  • ยื่นขอชำระภาษีบางส่วน โดยผู้เสียภาษีสามารถยื่นคำขอชำระภาษีบางส่วนต่อสรรพากร โดยสรรพากรจะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้เสียภาษี หากสรรพากรอนุมัติการชำระภาษีบางส่วน ผู้เสียภาษีจะต้องชำระภาษีงวดแรกภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติการชำระภาษี จากนั้นจึงชำระภาษีงวดที่เหลือตามระยะเวลาที่สรรพากรกำหนด
  • ขออุทธรณ์ หากผู้เสียภาษีไม่พอใจกับจำนวนภาษีที่สรรพากรเรียกเก็บ ผู้เสียภาษีสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อสรรพากร โดยสรรพากรจะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ของผู้เสียภาษี หากสรรพากรเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์ของผู้เสียภาษีมีเหตุผลเพียงพอ สรรพากรก็จะดำเนินการแก้ไขจำนวนภาษีที่เรียกเก็บ
  • ยื่นคำขอลดเบี้ยปรับ โดยผู้เสียภาษีสามารถยื่นคำขอลดเบี้ยปรับต่อสรรพากร โดยสรรพากรจะพิจารณาจากสาเหตุที่ไม่สามารถชำระภาษีได้ หากสรรพากรเห็นว่าสาเหตุที่ไม่สามารถชำระภาษีได้นั้นเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย สรรพากรก็จะดำเนินการลดเบี้ยปรับให้กับผู้เสียภาษี

ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในกำหนด สรรพากรจะมีหนังสือแจ้งให้ชำระภาษีภายใน 30 วัน หากผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในกำหนด สรรพากรจะมีหนังสือแจ้งให้ชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากผู้เสียภาษีไม่ชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในกำหนด สรรพากรอาจดำเนินการฟ้องร้องผู้เสียภาษีต่อศาล

ดังนั้น หากถูกสรรพากรแจ้งภาษีย้อนหลัง แต่มีเงินไม่พอชำระ ควรรีบติดต่อสรรพากรเพื่อขอผ่อนชำระภาษีหรือขอชำระภาษีบางส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

Share on: