สวนยางโดนไฟไหม้

กรณีสวนยางโดนไฟไหม้ หน่วยงานที่ควรแจ้ง ได้แก่

  • สถานีดับเพลิงในพื้นที่เกิดเหตุ
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ
  • หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เกิดเหตุ

โดยสามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ที่หมายเลข 199

นอกจากนี้ เจ้าของสวนยางยังสามารถแจ้งเรื่องเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐได้ เช่น

  • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • กรมส่งเสริมการเกษตร
  • กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟไหม้ และภัยอื่นๆ

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

Share on: