สอบถามการชำระหนี้ กยศ. ของหลาน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 10:29 am

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำหนดให้นักศึกษาที่กู้ยืมเงินต้องชำระหนี้คืนภายใน 6 ปี นับจากวันที่จบการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยสามารถชำระหนี้ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้ใบแจ้งหนี้ที่ทาง กยศ. จัดส่งให้
  2. ชำระผ่านระบบออนไลน์ของ กยศ. โดยใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
  3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การชำระหนี้ กยศ. ทุกครั้ง จะต้องชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้ ยกเว้นการชำระหนี้ล่าช้า ทาง กยศ. จะเรียกเก็บดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ชำระหนี้

หากผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ทาง กยศ. สามารถขอผ่อนผันการชำระหนี้ได้ โดยต้องยื่นคำขอผ่อนผันก่อนวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ 1 เดือน ทาง กยศ. จะพิจารณาการขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่ชำระหนี้ กยศ. ตามกำหนด ทาง กยศ. จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. แจ้งเตือนให้ชำระหนี้
  2. ดำเนินคดีทางแพ่ง
  3. ดำเนินคดีทางอาญา

การชำระหนี้ กยศ. เป็นสิ่งที่สำคัญ ผู้กู้ยืมเงินควรชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

Share on: