สอบถามภาษีที่ดินรกร้าง

ภาษีที่ดินรกร้าง หมายถึง ภาษีที่เก็บจากที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามควร หรือถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า โดยอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามมูลค่าของที่ดิน

ในปี 2566 อัตราภาษีที่ดินรกร้าง มีดังนี้

  • 0-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.3%
  • 50-200 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.4%
  • 200-1,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.5%

นอกจากนี้ หากปล่อยที่ดินรกร้างว่างเปล่าติดต่อกัน 3 ปี อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น 0.3% ทุกๆ 3 ปี แต่โดยรวมทั้งหมดแล้วจะเก็บภาษีได้ไม่เกิน 3%

การเสียภาษีที่ดินรกร้าง สามารถทำได้ดังนี้

  • ชำระภาษีผ่านธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแอปพลิเคชัน

กำหนดเวลาในการชำระภาษีที่ดินรกร้าง ดังนี้

  • ที่ดินที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ชำระภาษีภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี
  • ที่ดินที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ชำระภาษีภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี

หากไม่ชำระภาษีที่ดินรกร้าง ภายในกำหนดเวลา จะถูกปรับไม่เกิน 5% ของภาษีที่ต้องชำระ โดยต้องชำระภาษีและค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การหลีกเลี่ยงภาษีที่ดินรกร้าง สามารถทำได้ดังนี้

  • ใช้ประโยชน์จากที่ดินตามควร เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ก่อสร้างอาคาร เป็นต้น
  • โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับบุคคลอื่น
  • จดทะเบียนที่ดินเป็นมรดก

อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงภาษีที่ดินรกร้างอาจถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินรกร้าง สามารถสอบถามได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ท่านเป็นเจ้าของที่ดิน

Share on: