สัญญาเงินกู้หาย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 10:26 pm

สัญญาเงินกู้เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้

ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงินที่กู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้ และเงื่อนไขการชำระหนี้ หากสัญญาเงินกู้หาย อาจมีผลกระทบต่อทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้ดังนี้

ผู้ให้กู้อาจไม่สามารถบังคับให้ผู้กู้ชำระหนี้ได้ หากผู้กู้ปฏิเสธที่จะชำระหนี้ ผู้ให้กู้อาจต้องฟ้องร้องศาลเพื่อบังคับให้ผู้กู้ชำระหนี้ แต่หากไม่มีสัญญาเงินกู้เป็นหลักฐาน ศาลอาจไม่รับฟังคำร้องขอของนายทะเบียนท้องที่

ผู้กู้อาจไม่สามารถใช้สัญญาเงินกู้เป็นหลักฐานเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นได้ หากผู้กู้ต้องการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น ผู้กู้อาจต้องแสดงสัญญาเงินกู้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงว่าผู้กู้มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี แต่หากสัญญาเงินกู้หาย ผู้กู้อาจไม่สามารถแสดงสัญญาเงินกู้เป็นหลักฐานได้ ทำให้สถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อแก่ผู้กู้

หากสัญญาเงินกู้หาย คุณสามารถดำเนินการดังนี้

  1. ติดต่อผู้กู้เพื่อขอสำเนาสัญญาเงินกู้
  2. แจ้งความต่อสถานีตำรวจ
  3. ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมาย

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสูญหายของสัญญาเงินกู้ ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329
Share on: