สั่งของแล้วไม่ได้ของ,ได้สินค้าปลอม,สินค้าไม่ตรงปก ต้องทำอย่างไร

fack order 1
สั่งของแล้วไม่ได้ของ,ได้สินค้าปลอม,สินค้าไม่ตรงปก ต้องทำอย่างไร 2

ผู้บริโภคควรดำเนินการดังนี้

  1. รวบรวมหลักฐาน รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น หลักฐานการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานการโอนเงิน หลักฐานการสนทนากับผู้ขาย หลักฐานการถ่ายภาพสินค้าที่ได้รับ เป็นต้น
  2. ติดต่อผู้ขาย ติดต่อผู้ขายเพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้แนบหลักฐานที่รวบรวมไว้ทั้งหมดไปด้วย หากผู้ขายยินดีรับผิดชอบ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตามที่ตกลงกัน
  3. แจ้งความกับตำรวจ หากผู้ขายไม่รับผิดชอบหรือไม่สามารถติดต่อได้ ให้แจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
  4. ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนมีดังนี้

รวบรวมหลักฐาน

ผู้บริโภคควรรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น

  • หลักฐานการสั่งซื้อสินค้า เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
  • หลักฐานการโอนเงิน เช่น สลิปโอนเงิน หลักฐานการแจ้งโอน เป็นต้น
  • หลักฐานการสนทนากับผู้ขาย เช่น ข้อความทางแชท อีเมล เป็นต้น
  • หลักฐานการถ่ายภาพสินค้าที่ได้รับ เช่น รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น

หลักฐานเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการพิสูจน์ว่าผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าจากผู้ขายจริง และสินค้าที่ได้รับไม่ตรงปก หรือเป็นสินค้าปลอม

ติดต่อผู้ขาย

ผู้บริโภคควรติดต่อผู้ขายเพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด โดยให้แนบหลักฐานที่รวบรวมไว้ทั้งหมดไปด้วย

  • หากผู้ขายยินดีรับผิดชอบ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตามที่ตกลงกัน เช่น คืนเงินให้ เปลี่ยนสินค้าให้ หรือให้ส่วนลด เป็นต้น
  • หากผู้ขายไม่รับผิดชอบหรือไม่สามารถติดต่อได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป

แจ้งความกับตำรวจ

หากผู้ขายไม่รับผิดชอบหรือไม่สามารถติดต่อได้ ให้แจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

หน่วยงานเหล่านี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค และสามารถดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ขายได้

ทั้งนี้ ผู้บริโภคควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้ดี เพื่อที่จะดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Share on: