หมายบังคับคดี ค้ำประกันเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 10:26 pm

หมายบังคับคดีค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

คือ เอกสารที่ออกโดยศาลเพื่อบังคับให้บุคคลที่รับจำนองหรือค้ำประกันหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชำระหนี้แทนสมาชิกสหกรณ์ในกรณีที่สมาชิกสหกรณ์ผิดนัดชำระหนี้ หมายบังคับคดีค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะมีรายละเอียดของคดีที่ฟ้องร้อง เช่น ชื่อผู้ฟ้องร้อง ชื่อผู้ถูกฟ้องร้อง มูลหนี้ จำนวนเงินที่ฟ้องร้อง กำหนดเวลาชำระหนี้ และสิทธิของผู้ถูกฟ้องร้อง

เมื่อได้รับหมายบังคับคดีค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ผู้ถูกฟ้องร้องมีสิทธิที่จะต่อสู้คดีได้โดยการยื่นคำให้การต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหมายบังคับคดี หากผู้ถูกฟ้องร้องไม่ยื่นคำให้การ ศาลจะถือว่าผู้ถูกฟ้องร้องยอมรับคำฟ้องของคู่ความอีกฝ่ายและศาลจะพิพากษาให้ชำระหนี้แทนสมาชิกสหกรณ์

หากศาลพิพากษาให้ชำระหนี้แทนสมาชิกสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องร้องมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากผู้ถูกฟ้องร้องไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลา ศาลอาจสั่งให้บังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องร้องเพื่อชำระหนี้แทนสมาชิกสหกรณ์

Share on: