หมู่บ้านจัดสรรทำกำแพงล้ำถนนสาธารณะ

สามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่อไปนี้ได้:

  • สำนักงานเขตหรือเทศบาลที่หมู่บ้านจัดสรรตั้งอยู่
  • กรมการปกครอง
  • กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • กรมควบคุมอาคาร

ในการร้องเรียน คุณต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรร เช่น ชื่อหมู่บ้านจัดสรร ที่ตั้งหมู่บ้านจัดสรร ลักษณะของกำแพงที่ล้ำถนนสาธารณะ รวมไปถึงหลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่าย แผนที่ ฯลฯ

Share on: