หลังคาเพื่อนบ้านปลิวตก ให้ร้องเรียนค่าเสียหาย


ในกรณีที่หลังคาเพื่อนบ้านปลิวตกใส่ทรัพย์สินของคุณ คุณสามารถร้องเรียนค่าเสียหายได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ถ่ายภาพหรือวิดีโอความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นหลักฐาน
  2. เก็บรวบรวมใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ใบเสร็จค่าซ่อมแซม หรือใบประเมินมูลค่าความเสียหาย
  3. แจ้งให้เพื่อนบ้านทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอให้เพื่อนบ้านชดใช้ค่าเสียหาย
  4. หากเพื่อนบ้านปฏิเสธที่จะชดใช้ค่าเสียหาย คุณสามารถดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 434 เจ้าของบ้านหรือผู้ครองบ้านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหลังคาบ้านของตน หากหลังคาบ้านชำรุดหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอจนทำให้เกิดความเสียหาย เจ้าของบ้านหรือผู้ครองบ้านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย

ในการฟ้องร้องต่อศาล คุณต้องนำหลักฐานความเสียหายที่เกิดขึ้นมาประกอบคำฟ้อง เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ศาลจะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นและกำหนดค่าเสียหายให้ตามสมควร

นอกจากนี้ คุณสามารถแจ้งเรื่องให้หน่วยงานราชการ เช่น เทศบาล หรือสำนักงานเขต ทราบ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้

ตัวอย่างคำฟ้องร้องค่าเสียหายจากหลังคาบ้านปลิวตก

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้ฟ้อง) ขอยื่นฟ้อง นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้ถูกฟ้อง) เป็นจำเลยต่อศาลในข้อหาดังต่อไปนี้

  1. จำเลยได้เป็นเจ้าของบ้านตั้งอยู่เลขที่ (ที่อยู่บ้านของจำเลย)
  2. ในวันที่ (วันที่หลังคาบ้านปลิวตก) เวลาประมาณ (เวลาหลังคาบ้านปลิวตก) หลังคาบ้านของจำเลยได้ปลิวตกลงมาใส่ทรัพย์สินของข้าพเจ้า ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ (ที่อยู่ทรัพย์สินของโจทก์)
  3. ทรัพย์สินของข้าพเจ้าได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงิน (จำนวนเงินค่าเสียหาย)

ข้าพเจ้าจึงขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ข้าพเจ้าเป็นจำนวนเงิน (จำนวนเงินค่าเสียหาย) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ (วันที่ยื่นฟ้อง) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

(ชื่อผู้ฟ้อง)

(วันที่)

(ลายมือชื่อผู้ฟ้อง)

Share on: