หลานเป็นทนายไม่ชดใช้หนี้ มีสัญญา


ผู้ค้ำประกันสามารถดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้หลานชำระหนี้ได้ โดยคดีประเภทนี้ถือเป็นคดีแพ่ง ดังนั้น ฟ้องร้องต่อศาลแขวงหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีได้

ในคำฟ้อง จะต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

  • ชื่อและที่อยู่ของโจทก์และจำเลย
  • รายละเอียดของสัญญาค้ำประกัน
  • การกระทำของจำเลยที่เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์
  • ความเสียหายที่โจทก์ได้รับ

โจทก์ควรแนบเอกสารต่าง ๆ ประกอบคำฟ้อง เช่น

  • สำเนาสัญญาค้ำประกัน
  • หลักฐานการชำระหนี้แทนหลาน

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์มีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาชำระหนี้จากจำเลย ศาลจะมีคำสั่งให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ศาลมีอำนาจออกหมายบังคับคดี เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีจากหลาน

Share on: