อยากยกเลิกประกันอัคคีภัยของธนาคาร

การยกเลิกประกันอัคคีภัยของธนาคารสามารถทำได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อธนาคาร โดยเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

  • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย

สามารถส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองที่สาขาของธนาคาร

การยกเลิกประกันอัคคีภัยของธนาคารจะมีผลทันทีเมื่อธนาคารได้รับเอกสารแจ้งความประสงค์ยกเลิกแล้ว โดยธนาคารจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อย่างไรก็ตาม หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกประกันอัคคีภัยก่อนครบกำหนดระยะเวลาประกันภัย ธนาคารอาจเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ได้

ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการยกเลิกประกันอัคคีภัยของธนาคาร

  • ตรวจสอบเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนแจ้งความประสงค์ยกเลิก เพื่อดูว่ามีการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือหรือไม่
  • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการ
  • แจ้งความประสงค์ยกเลิกประกันอัคคีภัยให้ชัดเจน เพื่อให้ธนาคารเข้าใจและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

Share on: