อุบัติเหตุรถยนต์ชนจักรยาน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 10:29 am

3305 n
อุบัติเหตุรถยนต์ชนจักรยาน 2

สิทธิ์ของคนปั่นจักรยานในกฎหมายมีอะไรบ้าง?


1 สิทธิ์ในเส้นทางสัญจร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 4 ระบุว่าผู้ขี่จักรยานมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์ ดังนั้นจึงมีสิทธิ์ในการใช้เส้นทางสัญจรเยี่ยงผู้ใช้ยานพาหนะประเภทอื่น ผู้ขี่จักรยานมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมืองจึงเรียกร้องความต้องการขั้นพื้นฐานได้ รัฐจึงมีหน้าที่ต้องจัดเส้นทางสัญจรสำหรับจักรยานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ให้มีความเสมอภาคกับยานพาหนะประเภทอื่น

2 สิทธิ์ได้รับความคุ้มครองทางแพ่งและทางอาญา
มาตรา 64 แห่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ว่า บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ ผู้ขับขี่จักรยานจึงต้องศึกษาเรียนรู้ถึงการคุ้มครองสิทธิเมื่อเกิดการละเมิดต่อสิทธิทั้งในทางแพ่งและทางอาญา เพื่อเป็นหลักในการเรียกร้องค่าเสียหายในการละเมิดที่จะเกิดขึ้น

3 สิทธิ์ตามกฎหมายจราจรของผู้ขี่จักรยาน
พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 82 ระบุว่าผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ซึ่งผู้วิจัยมองว่าปัญหาของผู้ขี่จักรยานในปัจจุบันคือมักจะไม่มีช่องทางหรือไหล่ทางให้กับคนปั่นนั่นเอง ดังนั้นการสร้างทางสัญจรประเภทต่างๆ จำเป็นต้องจัดให้มีไหล่ทางเพื่อเป็นทางที่ปลอดภัยสำหรับคนใช้จักรยานด้วย

4 สิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
คนใช้จักรยานมีสิทธิ์ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ถึง 2 ส่วน คือ 1) ค่าสินไหมทดแทน 2) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย


5 สิทธิ์ตามกฎหมายประกันสังคม
ผู้ขี่จักรยานถ้าทำงานเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกันตน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิตาม พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ใน 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย

6 สิทธิ์ในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ
ผู้ขี่จักรยานก็เป็นชนชาวไทยมีสิทธิ์ในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐที่ได้มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แล้วยังมีเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยว่า ในกรณีที่เราได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นด้วย

ในส่วนเสนอแนะของรายงานมีข้อเสนอให้ตรากฎหมายเพื่อความเสมอภาคในสิทธิ์ของคนใช้จักรยาน เทียบเคียงกับประเทศอังกฤษที่มีกฎหมายผังเมืองที่สนับสนุนการใช้จักรยานในพื้นที่ชุมชน และกฎหมายที่เอื้อต่อการใช้จักรยานของอีกหลายประเทศ

source: เดินไป ปั่นไป Thailand Walking and Cycling Institute

Share on: