เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ส.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 10:02 pm

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ส. คือ เงินช่วยเหลือที่มอบให้กับครอบครัวของผู้เป็นสมาชิก ช.พ.ส. ในกรณีที่ผู้เป็นสมาชิกถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือนี้จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพและช่วยเหลือครอบครัวของผู้เป็นสมาชิกให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ส. นั้นคำนวณจากเงินสมทบที่สมาชิกได้ชำระเข้ามาตลอดอายุสมาชิก โดยเงินสมทบจะคิดเป็นร้อยละ 2 ของเงินเดือน ซึ่งสมาชิกสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง คือ ชำระผ่านเงินเดือนหรือชำระผ่านบัญชีธนาคาร

เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ครอบครัวของผู้เป็นสมาชิกสามารถยื่นขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ส. ได้ โดยจะต้องยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงินดังนี้

  • หนังสือแจ้งการเสียชีวิต
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นสมาชิก
  • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)
  • สำเนาบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน

ครอบครัวของผู้เป็นสมาชิกสามารถยื่นขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ส. ได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้เป็นสมาชิกถึงแก่กรรม

Share on: