เงินส่วนต่างที่เหลือจากการขายทอดตลาด

เงินส่วนต่างที่เหลือจากการขายทอดตลาด ลูกหนี้จะได้รับเงินเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้ว โดยกระบวนการขายทอดตลาดมีดังนี้

  1. ผู้บังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยผู้บังคับคดีจะประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
  2. ผู้ซื้อทรัพย์ยื่นซองประมูล โดยผู้ซื้อทรัพย์จะต้องยื่นซองประมูลพร้อมเงินมัดจำตามที่กำหนด
  3. เปิดซองประมูล โดยผู้บังคับคดีจะเปิดซองประมูลและประกาศผู้ชนะการประมูล
  4. ชำระเงินค่าซื้อทรัพย์ โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าซื้อทรัพย์ภายในกำหนดเวลาที่ผู้บังคับคดีกำหนด
  5. ผู้บังคับคดีชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ โดยผู้บังคับคดีจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามลำดับชั้นของหนี้

เมื่อกระบวนการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นแล้ว ลูกหนี้จะได้รับเงินส่วนต่างที่เหลือจากการขายทอดตลาด โดยเงินส่วนต่างที่เหลือจากการขายทอดตลาด คือ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้หักลบกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายทอดตลาด

ดังนั้น หากลูกหนี้มีทรัพย์สินที่สามารถยึดได้ และทรัพย์สินดังกล่าวสามารถขายทอดตลาดได้ราคาสูงกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระแก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ก็จะได้รับเงินส่วนต่างที่เหลือจากการขายทอดตลาด อย่างไรก็ตาม หากทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่สามารถขายทอดตลาดได้ราคาสูงกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระแก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ก็จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือแก่เจ้าหนี้ต่อไป

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการได้รับเงินส่วนต่างที่เหลือจากการขายทอดตลาด ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการดำเนินการขายทอดตลาด ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือน หรืออาจนานกว่านั้นหากมีประเด็นปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการขายทอดตลาด

หากลูกหนี้ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการได้รับเงินส่วนต่างที่เหลือจากการขายทอดตลาด สามารถสอบถามจากผู้บังคับคดีที่ดำเนินการขายทอดตลาดได้

Share on: