เจ้าหน้าที่รังวัดปักหมุดเข้ามาในที่ดิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 2nd September, 2023 at 11:52 pm

กรณีที่เจ้าหน้าที่รังวัดปักหมุดเข้ามาในที่ดินของคุณ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

  1. ตรวจสอบว่าหมุดที่เจ้าหน้าที่รังวัดปักนั้นอยู่ตรงกับแนวเขตที่ดินของคุณหรือไม่ หากหมุดอยู่นอกแนวเขตที่ดินของคุณ คุณสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่รังวัดทราบ เพื่อทำการแก้ไข
  2. หากหมุดที่เจ้าหน้าที่รังวัดปักอยู่ตรงกับแนวเขตที่ดินของคุณ แต่คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหมุดนั้น คุณสามารถขอให้เจ้าหน้าที่รังวัดแสดงหลักฐานการรังวัดให้ดู เช่น แผนที่รังวัด รายงานรังวัด เป็นต้น
  3. หากคุณไม่แน่ใจว่าหมุดที่เจ้าหน้าที่รังวัดปักนั้นถูกต้องหรือไม่ คุณสามารถปรึกษาทนายความหรือนักกฎหมายเพื่อขอคำแนะนำ

ในกรณีที่คุณเห็นว่าหมุดที่เจ้าหน้าที่รังวัดปักนั้นทำให้คุณเสียสิทธิในที่ดินของคุณ คุณอาจต้องดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของคุณ เช่น การยื่นฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่รังวัดถอนหมุดออกหรือเปลี่ยนแนวเขตที่ดิน เป็นต้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปกป้องสิทธิของคุณได้

  1. ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน
  2. แจ้งให้เจ้าหน้าที่รังวัดทราบว่าคุณไม่เห็นด้วยกับการปักหมุดนั้น
  3. จดบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น วัน เวลา สถานที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น

โดยหลักการแล้ว เจ้าหน้าที่รังวัดมีหน้าที่รังวัดที่ดินตามแนวเขตที่ดินที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ แผนที่มาตราส่วน 1:4000 เป็นต้น หากหมุดที่เจ้าหน้าที่รังวัดปักนั้นอยู่นอกแนวเขตที่ดินที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ แสดงว่าเจ้าหน้าที่รังวัดได้ทำการรังวัดผิดพลาด ดังนั้น หากคุณพบว่าหมุดที่เจ้าหน้าที่รังวัดปักนั้นทำให้คุณเสียสิทธิในที่ดินของคุณ คุณควรดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิของคุณ

Share on: