เช่าซื้อรถ จยย. เกิน 10 ปี โดนฟ้อง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 20th August, 2023 at 08:43 am

กรณีที่ผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์คืนรถจักรยานยนต์ไปแล้ว แต่ถูกฟ้องเรียกส่วนต่าง โดยมีอายุความเกิน 10 ปี นั้น ถือว่าผู้ให้เช่าซื้อเสียสิทธิในการฟ้องคดีแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 กำหนดว่า

“อายุความในการฟ้องคดีตามสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินคือสิบปีนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ”

ดังนั้น หากผู้ให้เช่าซื้อฟ้องคดีเกิน 10 ปีนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ ถือว่าผู้ให้เช่าซื้อเสียสิทธิในการฟ้องคดีแล้ว ผู้เช่าซื้อไม่ต้องชำระค่าส่วนต่างตามฟ้อง

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการที่อายุความจะยาวนานขึ้น เช่น ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อทำผิดสัญญาอย่างร้ายแรง เช่น ลักทรัพย์หรือทำลายทรัพย์สินของผู้ให้เช่าซื้อ อายุความจะยาวนานถึง 20 ปี

หากผู้เช่าซื้อถูกฟ้องเรียกส่วนต่างโดยมีอายุความเกิน 10 ปี ผู้เช่าซื้อควรปรึกษาทนายความเพื่อหาแนวทางในการต่อสู้คดีต่อไป

Share on: