เบิกเงินจากบัญชีร่วมไม่ได้ เพราะพ่อเสียชีวิต

ในกรณีนี้ ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกจากพ่อของคุณ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะสามารถเบิกเงินจากบัญชีร่วมได้

  1. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพ่อคุณ เช่น ใบมรณบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) เป็นต้น
  2. ติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบสิทธิในการถอนเงินจากบัญชีร่วม โดยธนาคารจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ทายาทนำแสดง

หากธนาคารเห็นว่าทายาทมีสิทธิในการถอนเงินจากบัญชีร่วม ธนาคารก็จะอนุญาตให้ทายาทถอนเงินจากบัญชีร่วมได้ โดยทายาทสามารถดำเนินการถอนเงินจากบัญชีร่วมได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม หากทายาทต้องการเบิกเงินจากบัญชีร่วมจำนวนมาก หรือต้องการปิดบัญชีร่วม ทายาทจะต้องดำเนินการขออนุญาตจากศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกก่อน โดยผู้จัดการมรดกจะมีสิทธิและหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดก เช่น การถอนเงินจากบัญชีร่วม การปิดบัญชีร่วม เป็นต้น

ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ทายาทจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปแสดงต่อศาล เช่น

  • ทะเบียนบ้านของพ่อคุณ
  • ทะเบียนสมรสของพ่อคุณ (ถ้ามี)
  • ใบมรณบัตรของพ่อคุณ
  • เอกสารแสดงสิทธิในมรดกของทายาท

นอกจากนี้ ทายาทจะต้องชี้แจงเหตุผลในการขอตั้งผู้จัดการมรดกแก่ศาล หากศาลเห็นว่ามีเหตุสมควร ศาลก็จะพิพากษาให้ตั้งผู้จัดการมรดกตามที่ทายาทร้องขอ

เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้จัดการมรดกจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดกได้ ในกรณีนี้ ผู้จัดการมรดกสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตถอนเงินจากบัญชีร่วม หรือปิดบัญชีร่วมได้

Share on: