เปลี่ยนชื่อครอบครองที่ดินในโฉนด

การขอเปลี่ยนชื่อในโฉนด กรมที่ดิน สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เตรียมเอกสาร

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอเปลี่ยนชื่อในโฉนด กรมที่ดิน ประกอบด้วย

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อภายหลังจดทะเบียนสมรส)
 • สำเนาคำสั่งศาล (กรณีเปลี่ยนชื่อโดยศาล)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสารสิทธิอื่น)
 1. ยื่นคำขอ

ผู้ขอเปลี่ยนชื่อในโฉนด กรมที่ดิน สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานที่ดินในเขตท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยใช้แบบคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (คำขอ ท.ด.13) โดยจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน

 1. ชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อในโฉนด กรมที่ดิน อยู่ที่ 20 บาท

 1. ดำเนินการจดทะเบียน

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าถูกต้อง จะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขชื่อในโฉนดที่ดินให้

 1. รับหนังสือรับรอง

เมื่อจดทะเบียนแก้ไขชื่อในโฉนดที่ดินเรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (หนังสือรับรอง ท.ด.13) ให้กับผู้ขอเปลี่ยนชื่อ

ระยะเวลาในการดำเนินการในการขอเปลี่ยนชื่อในโฉนด กรมที่ดิน อยู่ที่ประมาณ 30 นาที

ข้อควรระวังในการขอเปลี่ยนชื่อในโฉนด กรมที่ดิน

 • การเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดิน จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน
 • หากต้องการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดิน ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาลหรือเอกสารที่แสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อ
 • หากไม่ดำเนินการภายใน 30 วัน อาจต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานที่ดินในเขตท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

Share on: