เปลี่ยนทะเบียนรถป้ายขาว เป็นป้ายเหลือง

วิธีเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็น ป้ายทะเบียนรถยนต์รับจ้าง ที่ขนส่ง มีดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ (ตัวจริงและสำเนา)
 • เล่มทะเบียนรถ (ตัวจริงและสำเนา)
 • ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ (ตัวจริงและสำเนา)
 • หลักฐานแสดงความจำเป็นในการใช้รถยนต์รับจ้าง (เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการนำเที่ยว)
 • หลักฐานแสดงการชำระภาษีประจำปี
 • หลักฐานแสดงการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง

ขั้นตอน

 1. เจ้าของรถนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นคำขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถจดทะเบียนอยู่
 2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและตรวจสภาพรถ
 3. หากเอกสารและสภาพรถถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตประกอบการรถยนต์รับจ้างให้
 4. เจ้าของรถชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง
 5. เจ้าหน้าที่จะมอบป้ายทะเบียนรถยนต์รับจ้างให้

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบการรถยนต์รับจ้าง 200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีประจำปี 300 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 • รถยนต์ที่จะเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนรถยนต์รับจ้าง ต้องเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาก่อน
 • เจ้าของรถต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการขนส่งทางบก
 • รถยนต์ต้องผ่านการตรวจสอบสภาพรถตามที่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เจ้าของรถสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้
 • กรมการขนส่งทางบกมีบริการจองทะเบียนรถยนต์รับจ้างล่วงหน้า เจ้าของรถสามารถจองทะเบียนได้ล่วงหน้า 1 ปี

ช่องทางการติดต่อ

 • สำนักงานขนส่งจังหวัด
 • กรมการขนส่งทางบก
 • Call Center 1584
Share on: