เปิดบัญชีธนาคารร่วม อีกฝ่ายเสียชีวิต

เมื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากร่วมเสียชีวิต กรรมสิทธิ์ในบัญชีเงินฝากร่วมย่อมตกเป็นมรดกแก่ทายาทของเจ้าของบัญชีเงินฝากผู้ตาย โดยทายาทมีสิทธิในการเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากได้ตามส่วนของตน

อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจกำหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากร่วมไว้ ซึ่งทายาทควรตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าวก่อนดำเนินการเบิกถอนเงิน

โดยทั่วไป เงื่อนไขในการเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากร่วมอาจกำหนดไว้ดังนี้

  • ทายาททุกคนต้องยินยอมร่วมกันในการเบิกถอนเงิน
  • ทายาทผู้หนึ่งผู้ใดสามารถเบิกถอนเงินได้ แต่ต้องนำเอกสารแสดงตนและหลักฐานการเสียชีวิตของเจ้าของบัญชีเงินฝากผู้ตายไปแสดงต่อธนาคาร
  • ทายาทสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเบิกถอนเงินแทนได้ โดยต้องนำเอกสารแสดงตนและหลักฐานการเสียชีวิตของเจ้าของบัญชีเงินฝากผู้ตายไปแสดงต่อธนาคาร

หากทายาทไม่สามารถตกลงกันในการเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากร่วม ทายาทสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก โดยผู้จัดการมรดกมีสิทธิในการเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากร่วมเพื่อจัดการทรัพย์สินมรดก

เอกสารประกอบการเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากร่วมของผู้เสียชีวิต มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
  • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
  • สำเนาใบมรณบัตรของเจ้าของบัญชีเงินฝากผู้ตาย
  • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทายาทกับเจ้าของบัญชีเงินฝากผู้ตาย

หากทายาทไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมพยานรับรอง 2 คน

หากทายาทต้องการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากร่วมของผู้เสียชีวิต ทายาทควรดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เจ้าของบัญชีเงินฝากผู้ตายเสียชีวิต มิฉะนั้น เงินในบัญชีเงินฝากร่วมอาจตกเป็นทรัพย์สินของธนาคาร

Share on: