เป็นหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

กองทุน ปลัดสำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2502 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข โดยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย โรคระบาด
  • ช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน เช่น กรณีทุพพลภาพ ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย
  • ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรและครอบครัว

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรและครอบครัว โดยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินสมทบของเกษตรกร เงินบริจาค และเงินอื่น ๆ ที่ได้รับมา

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

  • ช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย โรคระบาด โดยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรและครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
  • ช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน เช่น กรณีทุพพลภาพ ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย โดยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรและครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
  • ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรและครอบครัว โดยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรและครอบครัว เพื่อให้เกษตรกรและครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นกองทุนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเกษตรกรและครอบครัว โดยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นเป็นหลักประกันว่าเกษตรกรและครอบครัวจะได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น

Share on: