เป็นหนี้บัตรเครดิต มีหมายศาลบังคับคดียึดทรัพย์

การที่เจ้าหนี้บัตรเครดิตยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอบังคับคดียึดทรัพย์นั้น หมายความว่าเจ้าหนี้ได้ชนะคดีแล้ว และศาลมีคำสั่งให้บังคับคดียึดทรัพย์ของลูกหนี้

เจ้าหนี้จะดำเนินการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำสั่งของศาล โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามรายชื่อที่ปรากฏในหมายบังคับคดี ซึ่งอาจรวมถึงทรัพย์สินดังต่อไปนี้

  • อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน อาคาร
  • สังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • เงินฝาก หลักทรัพย์ หุ้น
  • สิทธิเรียกร้อง เช่น สิทธิเรียกร้องค่าเช่าบ้าน ค่าจ้าง เบี้ยประกัน

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์แล้ว จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

หากลูกหนี้ประสงค์จะคัดค้านการยึดทรัพย์ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคัดค้านการยึดทรัพย์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายบังคับคดี

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลได้ ย่อมต้องถูกบังคับคดียึดทรัพย์อย่างแน่นอน

หากได้รับหมายบังคับคดียึดทรัพย์จากเจ้าหนี้บัตรเครดิต ควรรีบปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำและดำเนินการต่อไป

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตที่ถูกบังคับคดียึดทรัพย์

  • รีบปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำและดำเนินการต่อไป
  • ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อเจรจาขอผ่อนชำระหนี้
  • เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้บัตรเครดิต เช่น สัญญาบัตรเครดิต หลักฐานการชำระหนี้
  • เตรียมบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณ
  • เตรียมแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต

การถูกบังคับคดียึดทรัพย์ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงควรรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

Share on: