เป็นหนี้สหกรณ์แล้วโดนหมายยึดทรัพย์บังคับคดี

เมื่อเป็นหนี้สหกรณ์แล้วโดนหมายยึดทรัพย์บังคับคดี หมายความว่าสหกรณ์ได้ฟ้องร้องลูกหนี้ต่อศาลแพ่งและศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา สหกรณ์สามารถยื่นคำร้องขอบังคับคดีต่อศาลได้

เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตบังคับคดี กรมบังคับคดีจะดำเนินการยึดทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อนำมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้

ทรัพย์ที่จะถูกยึด ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดที่ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สินของลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน รถยนต์ เงินฝากธนาคาร ฯลฯ อย่างไรก็ตาม กรมบังคับคดีจะยึดทรัพย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของลูกหนี้และครอบครัวออกก่อน

หากลูกหนี้ต้องการหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์ สามารถทำได้ดังนี้

  • เจรจากับสหกรณ์เพื่อขอผ่อนชำระหนี้ หรือขอประนีประนอมหนี้สิน
  • ยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอพักชำระหนี้ชั่วคราว
  • ยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งบังคับคดี

ทั้งนี้ การดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจทางกฎหมาย ดังนั้น แนะนำให้ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำ

ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับลูกหนี้ที่ต้องเจอกับสถานการณ์เช่นนี้

  • เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินไว้เป็นหลักฐาน
  • ติดต่อสหกรณ์เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สิน
  • เตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการดำเนินการตามกฎหมาย
  • ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำ
Share on: