เป็นหนี้ ลูกหนี้เสียชีวิต ทายาทต้องทำอย่างไร

เมื่อลูกหนี้เสียชีวิต หนี้จะตกทอดไปสู่ทายาท โดยทายาทต้องรับผิดชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ แต่ทายาทต้องรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตนได้รับ

หากทายาทไม่ต้องการรับมรดกที่ตกทอดมา ทายาทสามารถสละมรดกได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบถึงการตายของเจ้ามรดก หากสละมรดกแล้ว ทายาทจะไม่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้แทนเจ้าหนี้

หากทายาทต้องการรับมรดกที่ตกทอดมา แต่ต้องการหลีกเลี่ยงภาระหนี้สิน ทายาทสามารถเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนชำระหนี้ หรือขอให้เจ้าหนี้ประนีประนอมหนี้สินได้

นอกจากนี้ ทายาทยังสามารถดำเนินการดังนี้

  • ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ามรดก เพื่อประเมินว่าทรัพย์มรดกเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่
  • ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของทายาทในการรับมรดกและชำระหนี้

หากเจ้าหนี้ต้องการฟ้องร้องทายาทเพื่อเรียกชำระหนี้ ทายาทสามารถต่อสู้คดีได้ โดยอ้างว่าตนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้ว หรือเจ้าหนี้ไม่ได้แจ้งให้ทายาททราบถึงการตายของเจ้ามรดก

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนคร่าว ๆ สำหรับทายาทที่ต้องรับมือกับหนี้สินของลูกหนี้ที่เสียชีวิต

  1. แจ้งการตายของเจ้ามรดกต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่น
  2. รวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ามรดก
  3. ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของทายาทในการรับมรดกและชำระหนี้
  4. ตัดสินใจว่าจะรับมรดกหรือไม่
  5. หากรับมรดก ดำเนินการชำระหนี้ตามภาระหน้าที่ของทายาท
  6. หากไม่รับมรดก ดำเนินการสละมรดกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบถึงการตายของเจ้ามรดก
Share on: