เพิ่มชื่อร่วมโฉนด โครงการบอกดิน


การขอเพิ่มชื่อร่วมโฉนดในโครงการบอกดิน สามารถทำได้ดังนี้

  1. แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มชื่อร่วมโฉนดต่อเจ้าพนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
  2. เจ้าพนักงานที่ดินจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน บัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินเดิมและบุคคลที่จะเพิ่มชื่อร่วมโฉนด
  3. หากตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานที่ดินจะจัดทำใบคำขอออกโฉนดที่ดิน
  4. เจ้าของที่ดินเดิมและบุคคลที่จะเพิ่มชื่อร่วมโฉนดจะต้องลงลายมือชื่อในใบคำขอออกโฉนดที่ดิน
  5. เจ้าพนักงานที่ดินจะดำเนินการออกโฉนดที่ดินใหม่ที่มีชื่อร่วมของบุคคลที่จะเพิ่มชื่อร่วมโฉนด

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอเพิ่มชื่อร่วมโฉนด ได้แก่

  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • บัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินเดิมและบุคคลที่จะเพิ่มชื่อร่วมโฉนด

ค่าธรรมเนียมในการขอเพิ่มชื่อร่วมโฉนด ได้แก่

  • ค่าธรรมเนียมการออกโฉนดที่ดินใหม่
  • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ระยะเวลาในการขอเพิ่มชื่อร่วมโฉนดประมาณ 1 เดือน

โดยรวมแล้ว การขอเพิ่มชื่อร่วมโฉนดในโครงการบอกดิน สามารถทำได้ง่ายและสะดวก โดยผู้ขอเพิ่มชื่อร่วมโฉนดจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ และเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

Share on: