เพิ่มชื่อสลักหลังโฉนด

การเพิ่มชื่อสลักหลังโฉนด หมายถึง การเพิ่มชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกับเจ้าของที่ดินเดิม สามารถทำได้โดยเจ้าของที่ดินเดิมหรือผู้มีสิทธิในที่ดิน โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

ในการเพิ่มชื่อสลักหลังโฉนด เจ้าของที่ดินเดิมหรือผู้มีสิทธิในที่ดินจะต้องจัดทำหนังสือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกับเจ้าของที่ดินเดิม และนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการเพิ่มชื่อสลักหลังโฉนด ได้แก่

  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • หนังสือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกับเจ้าของที่ดิน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินเดิมหรือผู้มีสิทธิในที่ดิน
  • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินเดิมหรือผู้มีสิทธิในที่ดิน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลอื่นที่จะเพิ่มชื่อ
  • สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลอื่นที่จะเพิ่มชื่อ

ค่าธรรมเนียมในการเพิ่มชื่อสลักหลังโฉนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิและประโยชน์ที่มีในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2553

ระยะเวลาในการเพิ่มชื่อสลักหลังโฉนดประมาณ 1 เดือน

โดยสรุปแล้ว การเพิ่มชื่อสลักหลังโฉนดสามารถทำได้โดยเจ้าของที่ดินเดิมหรือผู้มีสิทธิในที่ดิน โดยจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขบางประการในการเพิ่มชื่อสลักหลังโฉนด เช่น

  • บุคคลอื่นที่จะเพิ่มชื่อจะต้องไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
  • ที่ดินจะต้องปลอดจากภาระจำนองหรือสิทธิอื่นใด

หากบุคคลอื่นที่จะเพิ่มชื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินหรือที่ดินมีภาระจำนองหรือสิทธิอื่นใด เจ้าของที่ดินเดิมจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทหรือชำระหนี้ก่อนจึงจะสามารถเพิ่มชื่อสลักหลังโฉนดได้

Share on: