เรียนที่ ม.ขอนแก่น กู้ กยศ. ไม่ได้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 07:59 pm

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน โดยให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย สำหรับผู้กู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้กู้ กยศ. มีดังนี้

 • เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
 • มีสถานภาพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาประจำ
 • ครอบครัวมีรายได้น้อย
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบของกองทุน

หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ท่านสามารถยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ. ได้ โดยการยื่นเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ดังนี้

 • ใบสมัครขอกู้ยืมเงิน กยศ. (กยศ. 1)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1)
 • สำเนาหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ. 102)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
 • สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบรับรองการเข้ารับการอบรมวิชาชีพ)

ท่านสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ได้ที่สถานศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ หรือที่สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั่วประเทศ

สำหรับท่านที่ไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ในการหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทุนการศึกษาจากมูลนิธิหรือสมาคมต่าง ๆ หรือทุนการศึกษาจากธนาคาร กองทุน และบริษัทต่าง ๆ

Share on: