เรื่องเล่าของแผ่นดิน ตอน ไปให้รู้ ดูให้เป็น เห็นให้ชัด ช่วงที่ 1

0

ออกอากาศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

สถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ภาคภูมิใจเสนอ

ประวัติศาสตร์ – ความเป็นมาของประเทศชาติ ผู้คน ในยุคสมัยต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

แผ่นดิน – ที่ที่เราดำรงชีวิตร่วมกัน ภายใต้โครงสร้างทางค่านิยมสังคม และวัฒนธรรมเดียวกัน

รากเหง้า – ก่อนที่จะเป็นเรา มีบรรพบุรุษที่สร้างสมชีวิต ความคิด และบ้านเมืองเอาไว้ให้เราทุกคน

ตำนาน – เรื่องเล่าปากต่อปาก เล่มต่อเล่ม จนเชื่อว่าเป็นร่องรอยของเรื่องจริงในปัจจุบัน ภาพสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกระจกเงา เหมือนจอหนัง ที่มีเรื่องราวสะท้อนและฉายออกมา

อดีต – ปัจจุบัน – ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องถึงกัน จากต้นทาง จากจุดเริ่มต้น ที่โยงใยมาสู่ทุกวันนี้

จิตวิญญาณ – ตัวตนด้านใน ใจและจิต ความคิด ความเชื่อ ที่หล่อหลอมให้เราเป็นเรา

สืบทอด – เข้าใจอดีต รู้คุณค่า รักษา สร้างเสริม เพื่อต่อเติมคุณค่าให้สูงค่ายิ่งขึ้นรู้คุณค่า เห็นประโยชน์ เข้าใจประเด็น เห็นความหมาย ที่ธำรงรักษาไว้ชั่วลูกชั่วหลาน

ภาคภูมิใจ – รู้สึกรู้สากับสิ่งที่เคยมีมา เป็นมา จึงประสงค์จะรักษาเพื่อเก็บไว้ให้ความรู้สึกที่ “ดีต่อใจ” ต่อไป

ในรายการ เรื่องเล่าของแผ่นดิน