แจ้งจับ รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50%

50 50
แจ้งจับ รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% 3

ประเภทความผิดที่คุณสามารถแจ้งจับได้และรับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% ได้แก่

  • ความผิดเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น ปล่อยสัตว์อุจจาระในสถานที่สาธารณะแล้วไม่เก็บ กีดขวางทางสาธารณะ จอดรถบนทางเท้า ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ปล่อยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  • ความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถในขณะเมาสุรา ขับรถย้อนศร ขับรถหวาดเสียว ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว
  • ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น เผาขยะในที่โล่งแจ้ง ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
  • ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เช่น การค้าประเวณีเด็ก การค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางแรงงาน
  • ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การเสพยาเสพติด การครอบครองยาเสพติด การจำหน่ายยาเสพติด

คุณสามารถแจ้งจับได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สายด่วน 191, สถานีตำรวจในพื้นที่, เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หรือเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (NPT)

ทั้งนี้ ในการแจ้งจับ คุณจะต้องระบุข้อมูลของผู้กระทำผิดให้ชัดเจน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ยานพาหนะที่ใช้ พฤติการณ์การกระทำผิด และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากการแจ้งจับของคุณมีมูลความจริงและนำไปสู่การจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ คุณจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% ตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม การแจ้งจับผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นหน้าที่พลเมืองที่ดี แต่คุณควรแจ้งจับเฉพาะกรณีที่พบเห็นการกระทำผิดจริงเท่านั้น และไม่ควรแจ้งจับเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน เพราะอาจเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จได้

50 50 2
แจ้งจับ รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% 4
Share on: