แบ่งสินสมรส ยังไม่ได้หย่า

สินสมรส คือ ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสามีภริยาในระหว่างสมรส ยกเว้นทรัพย์สินที่ได้มาโดยนิติกรรมก่อนสมรส ทรัพย์สินที่ได้มาโดยพินัยกรรม ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมรดก ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการได้มาโดยเสน่หา ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการหย่า และทรัพย์สินที่ได้มาโดยการให้โดยเสน่หาของสามีภริยาที่ตนไม่ได้อยู่กินฉันสามีภริยากับเจ้าของทรัพย์สินนั้น

เมื่อหย่ากันแล้ว สามีภริยาจะต้องแบ่งสินสมรสกัน โดยแบ่งให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากัน เว้นแต่มีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

แต่ในกรณีที่ยังไม่ได้หย่ากัน คู่สมรสสามารถตกลงแบ่งสินสมรสกันได้ โดยทำเป็นหนังสือสัญญาแบ่งสินสมรส หากทำเป็นหนังสือสัญญาแบ่งสินสมรสกันภายหลังจดทะเบียนสมรสแล้ว หนังสือสัญญาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้ทันที

หากไม่ได้ทำเป็นหนังสือสัญญาแบ่งสินสมรสกัน คู่สมรสสามารถตกลงแบ่งสินสมรสกันได้ในภายหลังโดยยื่นคำร้องขอแบ่งสินสมรสต่อศาล ศาลจะพิจารณาแบ่งสินสมรสให้คู่สมรสตามสมควร

การแบ่งสินสมรสนั้น ศาลจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ระยะเวลาที่คู่สมรสอยู่กินฉันสามีภริยากัน
  • รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย
  • ภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตร
  • พฤติการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากคู่สมรสตกลงแบ่งสินสมรสกันโดยทำเป็นหนังสือสัญญาแบ่งสินสมรสกัน คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าว หากฝ่าฝืนอาจถูกฟ้องร้องบังคับคดีได้

หากคู่สมรสตกลงแบ่งสินสมรสกันภายหลังจดทะเบียนสมรสแล้ว หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าว คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวได้

หากคู่สมรสไม่ได้ทำเป็นหนังสือสัญญาแบ่งสินสมรสกัน หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะแบ่งสินสมรส คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจคัดค้านได้ หากศาลเห็นว่าการแบ่งสินสมรสนั้นไม่ยุติธรรม ศาลอาจไม่แบ่งสินสมรสให้หรืออาจแบ่งสินสมรสให้น้อยลงก็ได้

Share on: