โดนปลอมแปลงเอกสารยื่นกู้เงิน

การปลอมแปลงเอกสารยื่นกู้เงินแบบกลุ่มเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ดังนี้

“ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยประการใดๆ โดยใช้เอกสารอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง ซึ่งควรรู้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นการเอาทรัพย์ของผู้ถูกหลอกลวงไปเสียหรือเอาทรัพย์นั้นมาจนถึงแก่ผู้ถูกหลอกลวงโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

หากผู้ใดถูกปลอมแปลงเอกสารยื่นกู้เงินแบบกลุ่ม สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ
  2. แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ
  3. ร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในการแจ้งความร้องทุกข์ ผู้แจ้งความควรเตรียมหลักฐานประกอบคำร้องทุกข์ เช่น เอกสารแสดงตัวตนของผู้แจ้งความ เอกสารแสดงตัวตนของผู้ปลอมแปลงเอกสาร เอกสารแสดงการกู้ยืมเงิน เอกสารแสดงการปลอมแปลงเอกสาร เป็นต้น

หากผู้ปลอมแปลงเอกสารยื่นกู้เงินแบบกลุ่มถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาลงโทษ ผู้เสียหายก็อาจได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากผู้ต้องหาได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองเป็นผู้เสียหายโดยตรง ก็อาจไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากผู้ต้องหา

ดังนั้น ผู้เสียหายจึงควรเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารยื่นกู้เงินแบบกลุ่มไว้อย่างปลอดภัย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องสิทธิของตนต่อไป

Share on: