โดนเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำมาชำระค่าไฟฟ้าได้ แต่มีข้อกำหนดว่าต้องชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน ในกรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 300 บาท จะต้องชำระส่วนที่เหลือด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

หากคุณได้รับเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิน 300 บาท คุณสามารถทำการตรวจสอบได้ดังนี้

  1. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
  2. ติดต่อสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  3. ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าเกิน 300 บาท คุณสามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้ โดยติดต่อสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือศูนย์บริการลูกค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การขอคืนเงินค่าไฟฟ้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถทำได้ดังนี้

  1. ยื่นคำขอคืนเงินค่าไฟฟ้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  2. แนบหลักฐานการชำระค่าไฟฟ้า ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  3. ชำระค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวงและ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการตรวจสอบและคืนเงินค่าไฟฟ้าให้กับคุณภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอคืนเงินค่าไฟฟ้า

Share on: