ไถ่ถอนที่ดิน จำนอง ธ.ก.ส. คนจำนองเสียชีวิต


การไถ่ถอนที่ดินจำนอง ธ.ก.ส. ในกรณีผู้จำนองเสียชีวิต ทายาทของผู้จำนองสามารถดำเนินการไถ่ถอนที่ดินได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของทายาททุกคน หนังสือแสดงการตายของผู้จำนอง
  2. ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อ ธ.ก.ส. พร้อมชำระหนี้ทั้งหมดที่ค้างชำระอยู่
  3. ธ.ก.ส. จะออกหนังสือคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนที่ดินจำนอง
  4. ทายาทของผู้จำนองนำหนังสือคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนที่ดินจำนองไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

เมื่อทายาทของผู้จำนองดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ธ.ก.ส. จะดำเนินการยกเลิกสัญญาจำนองและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ทายาทของผู้จำนอง

นอกจากนี้ ทายาทของผู้จำนองยังสามารถดำเนินการไถ่ถอนที่ดินจำนอง ธ.ก.ส. โดยไม่ต้องชำระหนี้ทั้งหมดที่ค้างชำระอยู่ โดยทายาทสามารถยื่นคำเสนอซื้อที่ดินจำนองต่อ ธ.ก.ส. ในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินของ ธ.ก.ส. หาก ธ.ก.ส. ตกลงขายที่ดินจำนองให้แก่ทายาท ธ.ก.ส. จะดำเนินการยกเลิกสัญญาจำนองและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ทายาทของผู้จำนอง

โดยสรุปแล้ว ทายาทของผู้จำนองสามารถดำเนินการไถ่ถอนที่ดินจำนอง ธ.ก.ส. ได้ตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น การดำเนินการไถ่ถอนที่ดินจำนองจะช่วยให้ทายาทของผู้จำนองสามารถครอบครองที่ดินนั้นต่อไปได้

Share on: