ไถ่ถอนโฉนดจากกองทุนฟื้นฟู


ขั้นตอนการไถ่ถอนโฉนดจากกองทุนฟื้นฟู เกษตรกรจะต้องดำเนินการดังนี้

  1. ชำระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูทั้งหมด โดยใช้วิธีชำระหนี้ตามข้อตกลงกับกองทุนฟื้นฟู เช่น ชำระหนี้ทั้งหมดเป็นเงินสด หรือชำระหนี้เป็นงวด ๆ พร้อมกับดอกเบี้ย
  2. ยื่นคำขอไถ่ถอนโฉนดที่ดินต่อกองทุนฟื้นฟู โดยแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองจากสถาบันเจ้าหนี้เดิมว่าเกษตรกรได้ชำระหนี้คืนทั้งหมด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของเกษตรกร
  3. กองทุนฟื้นฟูจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หากถูกต้อง กองทุนฟื้นฟูจะออกหนังสือรับรองการชำระหนี้คืน และหนังสือรับรองการไถ่ถอนโฉนดที่ดิน
  4. เกษตรกรนำหนังสือรับรองการชำระหนี้คืน และหนังสือรับรองการไถ่ถอนโฉนดที่ดินไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน
  5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรให้เป็นของเกษตรกรอีกครั้ง

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอไถ่ถอนโฉนดที่ดินจากกองทุนฟื้นฟู ประกอบด้วย

  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • หนังสือรับรองจากสถาบันเจ้าหนี้เดิมว่าเกษตรกรได้ชำระหนี้คืนทั้งหมด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของเกษตรกร

นอกจากนี้ เกษตรกรอาจต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เช่น หนังสือมอบอำนาจจากทายาท ในกรณีที่เกษตรกรเสียชีวิต เป็นต้น

ระยะเวลาในการดำเนินการไถ่ถอนโฉนดที่ดินจากกองทุนฟื้นฟู ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารหลักฐานที่ต้องตรวจสอบ โดยปกติแล้ว กองทุนฟื้นฟูจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอไถ่ถอนโฉนดที่ดิน

หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไถ่ถอนโฉนดที่ดินจากกองทุนฟื้นฟู สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือสำนักงานที่ดินใกล้บ้าน

Share on: